Izkušeni arhitekti z dolgoletno prakso in bogatim znanjem vam predstavljamo enkraten kontakt s preteklostjo v simbiozi s sedanjostjo.

S povezovanjem tradicije in sodobnih dognanj se trudimo ustvariti vedno igrivo, dopadljivo arhitekturo, katera se ohranja skozi čas in kot taka predstavlja izhodišče za naše bolj prijetno in navdušujoče bivanje.

Naše osnovno vodilo je zadovoljiti potrebe in želje naročnika ter jih strokovno nadgraditi v skladu s sodobnimi oblikovnimi in tehnološkimi dognanji v cilju kakovostnega in sodobnega bivanja.

Vselej poskušamo združiti izkušnje in dobre rešitve iz prakse s sodobnimi razvojnimi smernicami trajnostne in energijsko učinkovite gradnje.

Začetki našega podjetja segajo v leto 1993, tako da skupaj z vami soustvarjamo arhitekturo že več kot 20 let.


Naša dejavnost obsega :

 • Arhitektura
 • Notranja oprema
 • Urbanizem
 • Zunanje ureditve zasebnih in javnih prostorov
 • Gradbene konstrukcije in kalkulacije
 • Strojne in električne instalacije
 • Pridobivanje gradbenega dovoljenja
 • Pridobivanje uporabnega dovoljenja
 • Strokovno zastopanje v upravnih postopkih
 • Pravno svetovanje na področju civilnega in stvarnega prava
 • Priprava vse pravne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo
 • Vpisi v uradne evidence
 • Strokoven nadzor nad izvedbo
 • Posredovanje pri prometu z nepremičninami

 

Izdelujemo vso potrebno projektno dokumentacijo za širok spekter objektov od stanovanjskih do poslovnih in industrijskih, kot so :

 • Idejna zasnova IDZ
 • Idejni projekt IDP
 • Projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja PGD
 • Projekt za izvedbo PZI
 • Projekt izvedenih del PID
 • Projekt za obratovanje in vzdrževanje POV
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta DOZO

 

Glede na vrsto in zahtevnost objekta projektna dokumentacija obsega :

 • umestitev objektov v prostor in prikaz skladnosti s prostorskimi akti
 • načrte arhitekture
 • načrte gradbenih konstrukcij
 • načrte električnih instalacij
 • načrte strojnih instalacij
 • načrte telekomunikacij
 • tehnološke načrte
 • načrte izkopov in osnovne nadgradnje ter druge gradbene načrte
 • potrebne elaborate, analize in študije kot npr :
  • elaborat geodetskega načrta
  • elaborat gradbene fizike
  • zasnova oz. študija požarne varnosti
  • strokovna ocena o vplivih na okolje …

 

Vodimo celoten postopek do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja, vključno z :

 • strokovnim zastopanjem v upravnih postopkih
 • pravnim svetovanjem na področju civilnega in stvarnega prava
 • pripravo vse potrebne pravne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo:
  • pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, stavbne pravice,
  • razdelitvi solastnine, priznanju priposestvovanja ipd
 • vpisi v uradne evidence:
  • evidentiranje stavb
  • vpis stavb v kataster stavb
  • določitev zemljišča pod stavbo
  • določitev hišne številke
  • parcelacije, ureditev in označitev meja
  • vpis zemljišč v zemljiški kataster
 

Povezave


Ministrstvo za okolje in prostor
www.mop.gov.si


Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
www.zaps.si


Inženirska zbornica Slovenije
www.izs.si


 

Partnerji


Biro Petkovski d.o.o.
Izdelava načrtov strojnih in električnih instalacij
www.biro-petkovski.si


Bogema d.o.o.
Izdelava geodetskih načrtov
www.bogema.si


Komplast d.o.o.
Izdelava elaboratov in študij s področja varstva pred požarom, varstva pri delu in varstva okolja
www.komplast.si


GEIS & PARTNER Architekten und Ingenieure, Hanau


GEOMAP Inženirska geologija, Ortnek