PROJEKTANTSKE STORITVE

Izdelujemo projektne dokumentacije za vse vrste objektov.

 • Idejna zasnova IDZ
 • Idejni projekt IDP
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
 • Projekt za izvedbo PZI
 • Projekt izvedenih del PID
 • Projekt za obratovanje in vzdrževanje POV
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta DOZO

 

Glede na vrsto in zahtevnost objekta projektna dokumentacija obsega :

 • umestitev objektov v prostor in prikaz skladnosti s prostorskimi akti
 • načrte arhitekture
 • načrte gradbenih konstrukcij
 • načrte električnih instalacij
 • načrte strojnih instalacij
 • načrte telekomunikacij
 • tehnološke načrte
 • načrte izkopov in osnovne nadgradnje ter druge gradbene načrte
 • potrebne elaborate, analize in študije kot npr :
  elaborat geodetskega načrta
  elaborat gradbene fizike
  zasnova oz. študija požarne varnosti
  strokovna ocena o vplivih na okolje …
 • vpisi v uradne evidence:
  evidentiranje stavb
  vpis stavb v kataster stavb
  določitev zemljišča pod stavbo
  določitev hišne številke
  parcelacije, ureditev in označitev meja
  vpis zemljišč v zemljiški kataster